15-6-2017: 100893/Ζ2 Διευκρινήσεις για τις πρόσθετες αμοιβές για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και άσκηση ιδιωτικού έργου.

6-4-2017: 59950/Ζ2 Για τις μετατάξεις με τίτλο "Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α΄17)"

29-7-2016: 126603/Ζ2 Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του νόμου 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π.

Σχετικά με τη μονιμοποίηση και εξέλιξη μελών ΕΕΔΙΠ εισαγωγικής βαθμίδας:

1. 134486-B1/17.12.2002 - Υλοποίηση διατάξεων που αφορούν τα μέλη ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ (Ν.2817/2000 ΠΔ 117 & 118/2002)

2. 8467-B1/27.2.2003 - Υλοποίηση των διατάξεων ΠΔ 117/2002

3. 121450-B1/2.11.2005 - Ισχύουσες διατάξεις για τα μέλη του ΕΤΕΠ

Copyright 2017 ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ