ΓΝΣΚ 272/2015 - Για τις μετατάξεις μελών ΕΤΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ των ΑΕΙ κατ'εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ149/1985 και 147/2009 παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη εκδοθεί το προβλεπόμενο από το άρθρο 29 παρ. 6 του Ν 4009/2011 ΠΔ

ΓΝΣΚ 320/2013 - Μεταβατική εκπροσώπηση των κατηγοριών ΕΕΔΙΠ Ι και ΙΙ στα όργανα διοίκησης του ΑΕΙ

ΓΝΣΚ 453/2008 - Για τη δυνατότητα μετάταξης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κενή θέση Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)

ΓΝΣΚ 236/2008 - Για τη δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. ή Ε.Ε.ΔΙ.Π. από τη μία κατηγορία προσωπικού στην άλλη και από τον ένα κλάδο Ε.ΕΔΙ.Π. στον άλλο.

ΓΝΣΚ267/2007 - Οριστική παύση ένταξης μελών Ε.Τ.Ε.Π. σε θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ καθώς και κατ' αναλογία, στις εντάξεις μετάταξής τους σε διοικητικές θέσεις ή μετακίνησής τους σε άλλο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 άρθρο 13 παρ. 4 εδ. β, γ και δ.

ΓΝΣΚ 273/2006

ΓΝΣΚ 478/2005 - Εξομείωση των Εργοδηγών - μελών Ε.Τ.Ε.Π. κατηγορίας ΔΕ με την κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. ΤΕ χωρίς πτυχίο και διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης αυτών σε θέσεις του κλάδου Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ.

ΓΝΣΚ170/2005 - Για την χορήγηση της, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 118/2002, προσαύξησης των 14,67 ευρώ.

ΓΝΣΚ437/2004 - Για τη δυνατότητα εφαρμογής του εδαφίου δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2002.

ΓΝΣΚ 235/2002 - Για τη δυνατότητα των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των ΑΕΙ να αποκτήσουν την ιδιότητα του μελετητή δημοσίων έργων.

Copyright 2017 ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ