Ν.4386 - ΦΕΚ 83Α/11.05.2016, Νέος νόμος για τα Πανεπιστήμια. Ωράριο, νέες εντάξεις στο μισθολόγιο/βαθμολόγιο και άλλες διατάξεις

Ν.4235 - ΦΕΚ 32Α/11.02.2014 άρθρο 68, Αυτοδίκαιη μετατροπή θέσεων ΕΕΔΙΠ Ι, ΙΙ και ΕΤΕΠ σε ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ (όλα στο άρθρο 68, παρ. 3)

Ν.4186 - ΦΕΚ 193Α/17.09.2013, Εντάξεις διοικητικού προσωπικού στον φορέα μας, νέο ωράριο ΔΕΠ και αυτοδύναμο διδακτικό έργο ΕΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ (όλα στο άρθρο 39, σελ 41, 42)

Ν.4093 - ΦΕΚ 222Α/12.11.2012, Νέο Μισθολόγιο ΕΕΔΙΠ, Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016

Ν. 4076/2012 - Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 159Α/10-8-2012)

Ν. 4009/2011 - Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 195Α/6-9-2011)

N.3879/2010 - Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 163Α/21-09-2010)

N.3801/2009 - Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσια Διοίκησης (ΦΕΚ 163Α/04.09.2009)

Ν.3749/2009 - Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 156Α/04.09.2009)

N.3696/2008 - Ίδρυση και λειτουργία κολλεγίων και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 177Α/25.8.2008)

N. 3687/2008 - Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάαξεις. (ΦΕΚ 159Α/01.08.2008)

Ν. 3685/2008 - Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. (ΦΕΚ 148Α/16.07.2008)

Ν.3670/2008 - Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 117Α/20.06.2008)

Ν.3653/2008 - Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 49Α/21.03.2008)

Ν.3620/2007 - Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 276Α/11.12.2007)

Ν.3577/2007 - Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 130Α/8.06.2007)

Ν.3549/2007 - Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου για τη Δομή και Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. (ΦΕΚ 69Α/20.03.2007)

Ν.3528/2007 - Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 26Α/9.02.2007)

Ν.3443/2006 - Τοπικά Συμβούλια Νέων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 41Α/27.02.2006)

N.3404/2005 - Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. (ΦΕΚ 260Α/17.10.2005)

Επιπλέον αρχεία: Αιτιολογική Έκθεση
                           Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής
                           Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής

Ν.3391/2005 - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 240Α/13.9.2005)

Επιπλέον αρχεία: Αιτιολογική Έκθεση
                           Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής
                           Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Τροπολογίες:       402, 412

Ν.3374/2005 - Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος. (ΦΕΚ 189Α/2.8.2005)

Ν.3376/2005 - Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας. (ΦΕΚ 191Α/2.8.2005)

Επιπλέον αρχεία: Αιτιολογική Έκθεση
                           Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής

Ν.3369/2005 - Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 171Α/6.7.2005)

Επιπλέον αρχεία: Αιτιολογική Έκθεση
                           Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής
Τροπολογίες:       341, 342, 343, 344, 345

Ν.3328/2005 - Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης. (ΦΕΚ 80Α/1.4.2005)

Επιπλέον αρχεία: Αιτιολογική Έκθεση
                           Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής

Ν.3323/2005 - Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού. (ΦΕΚ 61Α/8.3.2005)

Επιπλέον αρχεία: Αιτιολογική Έκθεση

Ν.3205/2003 - Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. (ΦΕΚ 297Α/23.12.2003)

Ν.3075/2002 - Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 297Α/5.12.2002)

Ν.3027/2002 - Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 152Α/28.06.2002)

Ν.2916/2001 - Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. (ΦΕΚ 114Α/11.06.2001)

Εισηγητική έκθεση για το Άρθρο 13 του Ν.2817/2000

Ν.2817/2000 - Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 78Α/14.3.2000)

Ν.2530/1997 - Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 218Α/23.10.1997)

Ν.2517/1997 - Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 160Α/11.08.1997)

Ν.2413/1996 - Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 124Α/1996)

Ν.2083/1992 - Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. (ΦΕΚ 159Α/21.09.1992)

Ν.1566/1985 - Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 167Α/30.09.1985)

Ν.1404/1983 - Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ορίζει επίσης ότι στα μέλη Ε.Δ.Τ.Π. με ειδικά προσόντα μπορεί να ανατεθεί εκπαιδευτικό εργαστηριακό έργο (ΦΕΚ 173Α/24.11.1983)

Ν.1268/1982 - Για τη Δομή και Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. (ΦΕΚ 87Α/16.07.1982)

Ν.1264/1982 - Συνδικαλιστικές Οργανώσεις - Συνδικάτα (ΦΕΚ 79Α/01.07.1982)

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Ολόκληρο το κείμενο του Συντάγματος, όπως μεταφέρθηκε στη δημοτική γλώσσα με το Β' Ψήφισμα της 6ης Μαρτίου 1986 της ΣΤ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 84Α/17.4.2001. (ΦΕΚ 85Α/18.04.2001)

Copyright 2017 ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ