1. ΥΑ Αριθμ. 38913/Β1 - Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι., και άλλα συναφή ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 608Β/24.04.2007)

Copyright 2017 ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ